Thị trường BĐS Mỹ tăng trưởng không đều

3

Theo chỉ mạng ác liệu hồn bay nhà từ bỏ Clear Capital, trong suốt quý ví vừa qua, lao chừng tăng trưởng cụm từ thị dài bất chừngng sản (BĐS) Mỹ tăng chẳng đều ở cạc khu vực khác rau .

thị dài BĐS Mỹ
Tốc chừng tăng trưởng cụm từ thị dài BĐS Mỹ chẳng đều giữa cạc khu vực
Trong quý ví vừa qua, tỷ luỵ tăng trưởng tại khu vực Đông Bắc và Trung Tây nác Mỹ hử muộn lại ở của 0,2%, trong suốt khi tại khu vực xứ Nam con mạng nào là 0,7%. Các chỉ mạng nào cho chộ có sự cầm tráo rất ít hoặc hoàn trả rành chẳng có sự cầm tráo so với lao chừng tăng trưởng dãy quý ví trong suốt báo bừa cáo trước cụm từ tổ chức nào.
Clear Capital cũng cho biết, khu vực có lao chừng tăng trưởng BĐS cao nhất là xứ Tây, chốn có vô khối cây trao xịch tăng 0,3% trong suốt đơn tháng, từ bỏ 0,9% lên 1,2%.
Sự tăng trưởng cụm từ thị dài BĐS khu vực phía Tây có trạng thái dễ dàng dấn chộ đặt trên danh sách cạc thị dài có doanh mạng BĐS cao nhất, 9 bừa điểm trong suốt top 15 bây giờ tại nằm ở khu vực xứ Tây.
Seattle đã đấu thô lỗ dẫn đầu với lao chừng tăng trưởng là 2% so với quý ví trước, tăng 0,2% thuật từ bỏ báo bừa cáo trước đó. Trong khi đó, lao chừng tăng trưởng dãy quý ví tại Sacramento là từ bỏ 0,3 – 1,5% so với quý ví trước. Những khu vực đang lại cụm từ thị dài dãy đầu tại xứ Tây cũng hử tăng trưởng ít nhất 1,2% so với quý ví trước.
Tuy nhiên, điều kiện cụm từ từ bỏng thị dài riêng biệt trong suốt đơn khu vực lại khác rau . Portland, San Jose và Denver đều hử băng qua ví trừng phạt thị dài chỏm cao trước đây, trong suốt khi đó, Seattle lại giữ lao chừng tăng trưởng ổn định riêng cụm từ tao.
Tuy nhiên, thị dài BĐS Las Vegas chỉ đạt hơn đơn bán ví trừng phạt thị dài cao nhất thuật từ bỏ ​​10 năm trước. Báo bừa cáo cụm từ Clear Capital cũng chỉ ra của chừng bão hòa giỏi sản bây giờ nay tại cạc vách phường phố như Sacramento và San Diego hử đặt cải tbây giờ tới 50% hoặc giàu hơn. Điều nào trạng thái bây giờ đơn sự cải tbây giờ khoẻ mẽ trong suốt tổng trạng thái cụm từ thị dài.