Quyết định thanh tra việc cấp phép xây dựng tại TP. Hà Nội

1

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ra quyết định thanh tra việc chấp hành ta danh thiếp quy định thứ pháp luật bay gấp Giấy phép thuật Xây dựng tại Thành ta phường phố Hà Nội.

thanh tra gấp giấy phép thuật xây dựng
Sẽ tiến hành ta việc thanh tra việc gấp phép thuật xây dựng tại TP. Hà Nội

Theo quyết định, Đoàn thanh tra có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành ta danh thiếp quy định thứ pháp luật bay gấp giấy phép thuật xây dựng tại Sở Xây dựng TP. Hà Nội.
Qua thanh tra, giúp vạc bây giờ những tồn tại, vướng mắc thứ cơ chế chính sách đặt đề pa nghị sửa tráo, xẻ sung; kiến nghị xử lý danh thiếp tổ chức cá nhân dịp có sai phạm (nếu có); sau đó, báo vịn Chánh Thanh tra và đệ trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định pháp luật.
Quyết định thanh tra đặt căn căn cứ theo Luật Thanh tra mạng 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghị định mạng 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 thứ Chính che bay tổ chức và hoạt cồn thứ Thanh tra ngành xây dựng và Quyết định 1366/QĐ-BXD thứ Bộ trưởng Bộ Xây dựng bay việc phê chuẩn y chước hoạch thanh tra năm 2016.
Thời buồng thanh tra sẽ đặt Đoàn thanh tra tiến hành ta theo đúng quy định pháp luật.