Quy định mới nhất về thuế thu nhập DN từ chuyển nhượng BĐS

2

Theo Tổng cộc cằn Thuế, Luật thuế khoá TNDN mạng 32/2013/QH12, áp dụng tự 1/1/2014, doanh nghiệp sẽ đặt phép thuật bù ngoại trừ lỗ lã tự hoạt cồn chuyển qua nhượng bất cồn sản (BĐS) với nhời tự hoạt cồn sản xuất ghê doanh.

thuế khoá chuyển qua nhượng BĐS
Doanh nghiệp sẽ đặt phép thuật bù ngoại trừ lỗ lã tự hoạt cồn chuyển qua nhượng BĐS
với nhời tự hoạt cồn sản xuất ghê doanh

Theo đó, doanh nghiệp phải nạp đủ mạng thuế khoá thu gia nhập doanh nghiệp đang thiếu vào ngân sách Nhà nác trong suốt dài ăn nhập mạng thuế khoá hãy lâm thời nạp trong suốt năm thấp hơn mạng thuế khoá phải nạp theo tờ khai quyết nhóm thuế khoá thu gia nhập doanh nghiệp.
Trong dài ăn nhập mạng thuế khoá hãy lâm thời nạp to hơn mạng thuế khoá phải nạp theo theo tờ khai quyết nhóm thuế khoá thời đặt ngoại trừ mạng thuế khoá nạp dư vào mạng thuế khoá thu gia nhập doanh nghiệp đang thiếu cụm từ hoạt cồn ghê doanh khác hoặc đặt ngoại trừ vào mạng thuế khoá thu gia nhập doanh nghiệp phải nạp cụm từ kỳ đấu theo hoặc đặt hoàn trả thuế khoá theo quy định.
Nếu hoạt cồn chuyển qua nhượng BĐS bị lỗ lã thời doanh nghiệp phải theo dõi riêng và thực bây giờ bù ngoại trừ lỗ lã cụm từ hoạt cồn chuyển qua nhượng BĐS với nhời cụm từ hoạt cồn sản xuất ghê doanh khác giả dụ có.
Tuy nhiên, theo Thông tư 96/2015/TT-BTC cụm từ Bộ Tài chính ban hành ta hướng dẫn bay thuế khoá thu gia nhập doanh tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa tráo, té sung Khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC, việc xác định thu gia nhập tâm tính thuế khoá doanh nghiệp trong suốt kỳ tâm tính thuế khoá có cạc hoạt cồn chuyển qua nhượng BĐS, chuyển qua nhượng quyền tham lam gia thực bây giờ tham dự án đầu tư, chuyển qua nhượng tham dự án đầu tư, ngoại trừ tham dự án thăm dò, khai thoái thác khoáng sản, giả dụ bị lỗ lã thời mạng lỗ lã nào đặt bù ngoại trừ với nhời cụm từ hoạt cồn sản xuất ghê doanh khác giả dụ có. Sau khi bù ngoại trừ đã đang lỗ lã thời đấu thô lỗ đặt chuyển qua cạc năm đấu theo trong suốt thời hạn vận chuyển lỗ lã theo quy định.