Phân bổ gần 400.000 ha đất quy hoạch cho Hà Nội đến 2020

2

Mới đây, Thủ tướng mạo Chính che thoả chia té chỉ ăn tiêu sử dụng đất gấp quốc gia cho danh thiếp tỉnh, vách phố xá thường trực chọc Trung ương, Bộ Quốc buồng và Bộ Công an.

Đất quy hoạch
Chính che thoả chia té cận 400.000 ha đất quy hoạch cho Hà Nội
và hơn 265.000 ha cho Tp.HCM tới năm 2020

Cụ dạng, Thủ tướng mạo Chính che chia té cho TP. Hà Nội diện tàng trữ quy hoạch tới năm 2020 đất đô thị 63.468 ha; đất cạn nghiệp là 174.429 ha; đất phi cạn nghiệp là 159.716 ha; chia té cho Tp. HCM diện tàng trữ đất đô thị là 59.834 ha; đất cạn nghiệp là 88.005 ha và đất phi cạn nghiệp 117.810 ha.
Thủ tướng mạo Chính che yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc buồng và UBND danh thiếp tỉnh, vách phố xá thường trực chọc Trung ương lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 và chước hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) đệ trình Chính che phê chuẩn y theo đúng quy định mức pháp luật bay đất vòng đai và đảm biểu danh thiếp chỉ ăn tiêu sử dụng đất gấp quốc gia thoả đặt chia té .