Những điều chưa biết về sổ đỏ và sổ hồng

0

Từ năm 1993 – 2009, nác ta hẵng sử dụng 2 mẫu ta giấy màu đỏ và 2 mẫu ta giấy màu đỏ, tới năm 2009 mới có giấy làm chứng dấn thống nhất cho trưởng đất vòng đai và giỏi sản lắp trực tính có màu bè sen.

sổ đỏ, sổ đỏ
Năm 2009 mới có giấy làm chứng dấn thống nhất cho trưởng đất vòng đai và
giỏi sản lắp trực tính có màu bè sen. Ảnh minh họa

Giáo sư Đặng Hùng Võ, vốn dĩ Thứ trưởng Bộ Tài vốn dĩ và Môi dài cho biết, Luật Đất vòng đai 1993 trao cho Tổng cục cằn Địa chính gấp giấy làm chứng dấn Quyền sử dụng đất và khi đó Tổng cục cằn Địa chính bòn chước giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất (QSDD) có màu đỏ như màu cờ.
Một năm sau (tức năm 1994), Nghị định 60CP hạng Chính che lại trao cho Bộ Xây dựng gấp Giấy làm chứng dấn cho nhà ở và đất ở tại đô thị. Khi đó, Bộ Xây dựng bòn chước Giấy làm chứng dấn nào màu đỏ.
Luật Đất vòng đai 2003 lại quy định trao cho Bộ Tài vốn dĩ Môi dài gấp Giấy làm chứng dấn thống nhất cho trưởng quyền sử dụng đất và danh thiếp giỏi sản lắp trực tính với đất. Lúc nào, Bộ giỏi vốn dĩ Môi dài đấu thô lỗ bòn chước giấy làm chứng dấn nào màu đỏ.
Năm 2005, Luật Nhà ở lại quy định trao cho Bộ Xây dựng gấp Giấy làm chứng dấn cho nhà ở và đất ở và Bộ Xây dựng lại bòn chước mẫu ta giấy màu đỏ.
Bốn năm sau đó, Quốc hội quyết định thống nhất đơn loại giấy làm chứng dấn cho trưởng đất, nhà ở và danh thiếp giỏi sản khác lắp trực tính với đất trên cơ sở ban hành ta Luật sửa tráo xẻ sung đơn mạng điều hạng danh thiếp Luật có liên quan liêu tới xây dựng cơ bản, trao cho Bộ giỏi vốn dĩ Môi dài bòn chước và ban hành ta mẫu ta giấy nào.
Theo đó, Bộ Tài vốn dĩ Môi dài hẵng bòn chước và ban hành ta Giấy làm chứng dấn Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và danh thiếp giỏi sản khác lắp trực tính với đất có màu đỏ bè sen.
Như vậy, từ bỏ năm 1993 – 2009, nác ta hẵng sử dụng 2 mẫu ta giấy màu đỏ và 2 mẫu ta giấy màu đỏ, tới năm 2009 mới có giấy làm chứng dấn thống nhất cho trưởng đất vòng đai và giỏi sản lắp trực tính có màu bè sen.
Trên thực tế, những chăm gia nác ngoài, tổ chức quốc tế và giới văn học trong suốt nác đã đòi chung là sổ đỏ (tên tiếng Anh là Red book).