Miễn tiền sử dụng đất, thuê đất cho các dự án nhà ở xã hội

2

Nội dung trên nằm trong suốt tham dự thảo am hiểu tư hướng dẫn miễn sao tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối xử với cạc tham dự án xây tham dựng nhà ở xã hội chẳng sử dụng nguồn nguyên ngân sách vừa đặt Bộ Tài chính hoàn trả thiện mới đây.

nhà ở xã hội
Chủ đầu tư xây tham dựng nhà ở xã hội đặt miễn sao tiền sử
dụng đất, thuê đất. Ảnh: enternews

Theo đó, phần miễn sao tiền sử dụng đất bao gồm hết quỹ đất tối đa 20% tổng diện tàng trữ đất tham dự án xây nhà ở xã hội đặt đầu tư xây tham dựng đánh đệ trình ghê doanh thương xót mại.
Đồng thời, rành cỗ phần diện tàng trữ đất xây nhà ở xã hội mực tàu cạc tham dự án phạt triển nhà ở thương xót mại, cạc tham dự án đầu tư phạt triển đô thị cũng đề pa u đặt miễn sao tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Dự thảo cũng nêu rõ, đặt đặt miễn sao tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cạc chủ đầu tư tham dự án phải nạp hầu sơ đề pa nghị cho cơ quan lại thuế khoá chốn có đất trong suốt vòng 15 ngày trần thuật tự ngày dấn đặt quyết định trao đất, cho thuê đất.
Cụ dạng, hầu sơ đề pa nghị miễn sao tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bao gồm: đơn đề pa nghị đặt miễn sao tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quyết định hoặc văn bản chấp xuôi đầu tư, phê chuẩn y tham dự án đầu tư mực tàu gấp có thẩm quyền…