Hà Nội: Yêu cầu chấm dứt kinh doanh tại căn hộ chung cư

0

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vẫn có văn bản yêu cầu danh thiếp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dịp điểm dừng hoạt cồn ghê doanh tại căn hộ chung cư.

Nhằm đảm biểu danh thiếp doanh nghiệp, tổ chức, hộ ghê doanh tuân thủ thủ, thực bây giờ đúng quy định thứ Luật nhà ở năm 2014 (có tiệm lực dài đoản cú ngày 01/7/2015), mới đây Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vẫn có văn bản yêu cầu danh thiếp doanh nghiệp, tổ chức, hộ ghê doanh chẳng tốt ghê doanh tại căn hộ chung cư.
Theo quy định tại khoản 7, Điều 80, Nghị định mạng 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 thứ Chính che (có tiệm lực dài đoản cú ngày 10/12/2015) quy định chi máu và hướng dẫn thi hành ta đơn mạng điều thứ Luật nhà ở bay xử lý chuyển đấu đối xử với việc phân phát triển và cai quản lý nhà ở: Nếu trong suốt giấy tờ đăng tải ký ghê doanh do cơ quan lại có thẩm quyền gấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm ghê doanh trước ngày Luật Nhà ở có tiệm lực thi hành ta thời tổ chức, cá nhân dịp , hộ gia đình tốt gấp giấy tờ đăng tải ký ghê doanh nào phải chuyển hoạt cồn ghê doanh qua địa điểm khác chẳng phải là căn hộ chung cư trong suốt thời kì hạn 6 tháng, thuật dài đoản cú ngày Nghị định nào có tiệm lực thi hành ta .

Yêu cầu điểm dừng ghê doanh tại căn hộ chung cư
Doanh nghiệp vẫn tốt trụ sở chính tại danh thiếp căn hộ trong suốt nhà chung cư phải
thực bây giờ đăng tải ký cầm tráo trụ sở chính qua địa điểm khác

Cơ quan lại có thẩm quyền gấp giấy tờ đăng tải ký ghê doanh phải làm thủ thô lỗ điều chỉnh lại địa điểm ghê doanh ghi trong suốt giấy tờ đăng tải ký ghê doanh vẫn gấp cho tổ chức, cá nhân dịp , hộ gia đình qua địa điểm khác trong suốt thời kì hạn quy định tại Khoản nào; phải quá thời kì hạn quy định thời tổ chức, cá nhân dịp , hộ gia đình chẳng tốt ghê doanh tại căn hộ chung cư.
Để đảm biểu danh thiếp doanh nghiệp, tổ chức, hộ ghê doanh tuân thủ thủ, thực bây giờ đúng quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề pa nghị danh thiếp doanh nghiệp, tổ chức, hộ ghê doanh trên địa bàn TP. Hà Nội chẳng thực bây giờ việc đăng tải ký tốt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhành, văn buồng bừa diện, hay địa điểm ghê doanh tại danh thiếp căn hộ trong suốt nhà chung cư.
Trường hiệp hộ ghê doanh, tổ chức, doanh nghiệp vẫn tốt trụ sở chi nhành hoặc trụ sở chính, văn buồng bừa diện, địa điểm ghê doanh tại danh thiếp căn hộ trong suốt nhà chung cư phải thực bây giờ đăng tải ký cầm tráo trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhành, văn buồng bừa diện, địa điểm ghê doanh qua địa điểm khác chẳng phải là căn hộ trong suốt nhà chung cư theo thủ thô lỗ quy định tại cơ quan lại đăng tải ký ghê doanh danh thiếp gấp theo thẩm quyền.
Được biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hiệp với danh thiếp đơn vị liên quan lại kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định đối xử với danh thiếp dài hiệp vi phạm.