Hà Nội: Thống nhất tiếp nhận quản lý tuyến đường 2.300 tỷ đồng

0

Vừa qua, UBND Thành ta phố phường Hà Nội hãy ban hành ta Công văn mạng 6827/UBND-ĐT cho ý kiến bay việc đấu dấn quản lí lý, duy tu, duy trì thềm chừng kỹ kể tham dự án lối trục trung bụng Khu đô thị mới Mê Linh.

UBND Thành ta phố phường đề pa xuất trao cạc đơn vị đấu dấn quản lí lý cạc thềmng trang mục đánh đệ trình chọc địa bàn Thành ta phố phường Hà Nội.
Cụ trạng thái , Thành ta phố phường Hà Nội trao Sở Giao am hiểu vận chuyển vận Vĩnh Phúc đấu dấn, quản lí lý khúc từ bỏ Km0+00 tới Km0+691.95 chọc địa phận xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (Bao gồm 1/2 cầu Tiền Châu chọc địa giới hành ta chính ngữ vách ta phố phường Hà Nội) và khúc từ bỏ Km1+655.4 tới Km3+229.65 chọc địa phận xã Tiền Châu – thị xã Phúc Yên.
Sở Giao am hiểu vận chuyển vận Hà Nội đấu dấn, quản lí lý hệ thống phương diện lối , bó vỉa, sơn kẻ, bể báo tổ chức trao am hiểu, hệ thống cầu và cạc đánh đệ trình thứ yếu trợ khúc từ bỏ Km0+691.95 tới Km1+655.40 và khúc Km3+229.65 tới Km14+995 theo đề pa nghị ngữ UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
trục lối mê linh
Hà Nội: Thống nhất đấu dấn quản lí lý tuyến lối 2.300 tỷ cùng

UBND Thành ta phố phường trao Sở Xây tham dựng đấu dấn hệ thống cây xanh, chiếu tướng sáng, hệ thống thoát nác ngữ tham dự án; Sở Thông tin và Truyền am hiểu đấu dấn, quản lí lý hệ thống ninh kỹ kể ngữ tham dự án; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông am hiểu đấu dấn, quản lí lý hệ thống hoàn trả cải mương thủy lợi; UBND cạc huyện Mê Linh, Đông Anh đấu dấn, quản lí lý vỉa hè, băng chia cạch giữa ngữ tham dự án; Tổng Công ty Điện lực Thành ta phố phường Hà Nội đấu dấn cạc trạm biến áp ngữ tham dự án.
UBND Thành ta phố phường cũng thống nhất với đề pa xuất ngữ Sở Giao am hiểu vận chuyển vận trao cạc sở, ngành: Giao am hiểu vận chuyển vận, Xây tham dựng, Nông nghiệp và Phát triển cạn thôn, Thông tin và Truyền am hiểu, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, UBND huyện Mê Linh và Đông Anh có trách nhiệm đấu dấn quản lí lý, duy tu, duy trì thềm chừng kỹ kể cạc thềmng trang mục ngữ tham dự án theo quy định bay chia gấp quản lí lý chăm ngành.
Yêu cầu Ban Quản lý tham dự án cải thiện vá trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc phố phườngi hạp cạc đơn vị nêu trên ngữ vách ta phố phường Hà Nội đặt bàn trao , đấu dấn quản lí lý theo quy định.
Được biết, lối trục trung bụng khu đô thị mới Mê Linh đặt khởi đánh xây tham dựng từ bỏ ngày 17/10/2011. Dự án có tổng chiều trường rành tuyến cận 14.955km, qua địa phận Vĩnh Phúc 3km , qua địa phận Hà Nội cận 12km, điểm đầu trao với QL2 tại địa phận xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, điểm cuối trao rau với lối cao lao Thăng Long – Nội Bài tại địa phận xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Đường đặt bòn chước theo ăn tiêu chuẩn mực lối đô thị với vận lao 80km/h. Tổng của đầu tư tham dự án giai khúc 1 hơn 2.330 tỷ cùng. Ban Quản lý tham dự án cải thiện vá trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (gọi đóng là Ban QLDA) là đơn vị đặt UBND tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền là bừa diện chủ đầu tư.