Hà Nội sửa đổi tỷ lệ phần trăm đơn giá thuê đất hàng năm

3

Mới đây, UBND Hà Nội thoả ban hành ta Quyết định mạng 3153/QĐ-UBND sửa tráo đơn mạng điều tại Quyết định mạng 3667/QĐ-UBND bay tỷ châu lệ phần trăm (%) đơn giá như thuê đất đối xử với cạc dài hiệp thuê đất dãy năm chẳng am hiểu qua hình thức thuê đất, nối giá như, thuê đất, thuê bình diện nác đặt xây dựng làm đệ trình thầm trên địa bàn vách ta phường phố .

Phần trăm đơn giá như thuê đất
Phần trăm tâm tính đơn giá như thuê đất đơn năm là 0,5% giá như đất
tâm tính thu tiền thuê đất. Ảnh minh họa

Cụ dạng, sửa tráo quy định tại Điểm 1.4, Điều 1, Quyết định mạng 3667/QĐ- UBND, ngày 7/7/2014 mực tàu UBND TP. Hà Nội. Theo quyết định, dài hiệp trang mục mục tiêu sử dụng đất thuê làm bình diện phẳng sản xuất, ghê doanh chọc ngành nghề nghiệp địa bàn ưu thoải, ưu thoải đầu tư, đầu tư theo danh trang mục do Chính che quy định, hay đất sử dụng vào trang mục mục tiêu sản xuất cạn , rớt nghiệp, nuôi trồng tỉa thủy sản, có tỷ châu lệ phần trăm (%) tâm tính đơn giá như thuê đất đơn năm là 0,5% giá như đất tâm tính thu tiền thuê đất.
Được biết, quyết định có tiệm lực từ bỏ ngày 16/6/2016. Với những dài hiệp xác định đơn giá như thuê đất từ bỏ ngày 27/12/2015 (ngày tiệm lực Nghị định mạng 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 mực tàu Chính che) tới thời điểm quyết định nào có tiệm lực thời tỷ châu lệ phần trăm (%) đơn giá như thuê đất áp dụng theo quy định nêu trên.