Giai đoạn 2016 -2020: Ngành xây dựng New Zealand tiếp tục mở rộng

4

Trung bụng Timetric (CIC) cho hay, ngành đả nghiệp xây tham dựng New Zealand sẽ đấu thô lỗ mở rộng trên điều kiện thực tế trong suốt giai khúc tham dự báo (2016 – 2020) đặt đầu tư nguyên vào cạc tham dự án xây tham dựng lề đường chừng và nhà ở đặt thúc ập tăng trưởng.

Ngành xây tham dựng New Zealand
Ngành xây tham dựng New Zealand sẽ đấu thô lỗ mở rộng trên điều kiện
thực tế trong suốt giai khúc 2016 – 2020

Trên thực tế, giá như trừng phạt sản cây mực ngành đả nghiệp tăng với lao chừng tăng trưởng cặp là 6,6% trong suốt giai khúc xem xét lại (2011-2015). Theo tham dự báo mực Trung bụng Timetric (CIC), trong suốt vòng 5 năm tới, tăng trưởng muộn lại xuống của 6,07%, tăng từ bỏ 32,8 tỷ USD trong suốt năm 2015 lên tới 44 tỷ USD trong suốt năm 2020. Đồng thời, tăng trưởng sẽ đặt thúc ập vì việc Chính che và khu vực tư nhân dịp đầu tư vào bây giờ bừa hóa cơ sở lề đường chừng trao am hiểu vận chuyên chở mực đất nác và tái tạo ngành hay cây . Bên ven đó, tăng dân mạng cũng đặt tham dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu mới bay xây chung cư.
Trong khi đó, xây tham dựng khu dân cư đặt tham dự đoán sẽ đã là thị dài to nhất trong suốt ngành đả nghiệp xây tham dựng mực New Zealand, đoạt 36,1% tổng giá như trừng phạt mực ngành đả nghiệp cho tới năm 2020. Việc mở rộng dân mạng chừng chừng trung lưu và thu gia nhập tăng sẽ hùn phần vào tăng trưởng. Những tham dự án nhà ở giá như trưởng phải chăng khác rau cũng sẽ hỗ trợ thị dài tăng trưởng trong suốt giai khúc tham dự báo. CIC hy vọng thị dài sẽ đạt lao chừng tăng trưởng cặp là 7,52% bay giá như trừng phạt danh nghĩa, chiêm bao đạt 15,2 tỷ USD trong suốt năm 2020.
Thị dài to của hai trong suốt ngành đả nghiệp xây tham dựng trong suốt thời buồng xem xét là xây tham dựng cơ sở lề đường chừng, đoạt 22,7% tổng giá như trừng phạt rành ngành vào năm 2015. Thị dài sẽ duy trì vị cầm mực trui trong suốt giai khúc tham dự báo vì Chính che có chước hoạch vạc triển cơ sở lề đường chừng mực đất nác . Sự gia tăng bay cây khách khứa quốc tế cũng dẫn tới chước hoạch mở rộng hay lực sân bay vào năm 2020 mực Chính che, đặt thúc ập tăng trưởng trong suốt thị dài xây tham dựng cơ sở lề đường chừng. Theo tham dự báo, thị dài sẽ tăng trưởng với lao tăng trưởng cặp là 9,61% bay giá như trừng phạt danh nghĩa, chiêm bao đạt 10,3 tỷ USD trong suốt năm 2020.