Giá đất nông nghiệp trung bình trên toàn cầu tăng gần 15%

0

Trong vòng 5 năm qua, giá như đất cạn nghiệp bình phẩm bầy trên rành cầu tăng 6,6% và tăng 14,8% trần kể từ bỏ năm 2002. Và tỷ ngọc trai tăng giá như đất cạn nghiệp rất đa thể thứ yếu chọc vào từ bỏng khu vực.

Giá đất cạn nghiệp trên rành cầu tăng
Tỷ ngọc trai tăng trưởng giá như đất cạn thôn rất còn đạng
Theo nghiên cứu ngữ Savills bay chỉ mạng đất cạn nghiệp rành cầu ở gấp chừng khu vực, khu vực Trung Âu có sự tăng trưởng đáng trần kể nhất 20,4% dãy năm trần kể từ bỏ năm 2002. Thế mà trong suốt năm 2013, mai quan liêu bụng chính trừng phạt xung quan liêu h của chừng gia tăng đầu tư quốc tế hở hoi áp lực lên giá như đất cạn nghiệp.
Chính vì vậy, giá như đất cạn nghiệp trên khắp khu vực Tây Âu hở có sự đa thể nhất trong suốt khuông thời buồng nghiên cứu và lao chừng tăng trưởng trung bình phẩm dãy năm ngữ khu vực hở tăng 8% trần kể từ bỏ năm 2002.
Nhờ áp dụng tiến cỗ kỹ kể trong suốt sản xuất đỗ tương, kín biệt là ở Argentina đóng hùn vào tăng trưởng dãy năm trên khắp Nam Mỹ đạt của 17,5% trần kể từ bỏ năm 2002, mà áp lực giá như hết đầu ra cận đây hở dẫn tới sự sút giảm 9,7% trong suốt tăng trưởng dãy năm trần kể từ bỏ năm 2012.
Trên khắp lệ Úc, dãy năm tăng trưởng trên 13% trần kể từ bỏ năm 2002, bù bao trùm đơn mạng biến chừngng kín biệt là ở New Zealand, chỗ giá như đất có mai liên kết chặt chịa chẽ với những biến chừngng giá như sữa trên rành cầu. Gần đây áp lực tăng cao lên giá như dãy hóa hoi hình hưởng lên giá như đất với lao chừng tăng trưởng giảm 9,4% trong suốt năm 2015.
Tại Bắc Mỹ, chỗ giá như đất cạn nghiệp có mai liên kết chặt chịa chẽ với giá như hết dãy hóa và nướu nhuận đất cạn nghiệp, tăng trưởng dãy năm ổn định từ bỏ năm 2002 là 7,3% giảm xuống đáng trần kể trong suốt 3 năm qua, giảm 5% trong suốt năm 2015.
Nhà nghiên cứu Ian Bailey ngữ Savills hở chỉ ra rằng: “Tỷ ngọc trai tăng trưởng giá như đất cạn thôn thấp hơn đáng trần kể so với danh thiếp thị trường mới đặt, mà so sánh với Bắc Mỹ của chừng đen ro ngữ thị trường cũ là thấp hơn.”
Giá đất bây giờ còn chịu áp lực bởi vì giá như hết dãy hóa thấp mà thị trường đã đa thể, ở của chừng rành cầu, cơ hội sẽ thứ yếu chọc vào chồng cây , quy mô và địa điểm.
Báo vịn ngữ Savills cũng chỉ ra rằng điều quan liêu quý trọng là cần lưu ý tới những yếu tố cơ bản thúc ập giá như trừng phạt đất cạn nghiệp. Sản xuất lương thực và an ninh lương thực quốc gia với với sự rìa chiếm bay sử dụng đất sẽ tác chừngng tới tăng trưởng giá như đất cạn nghiệp trong suốt thời buồng trường.