Giá đất bồi thường, hỗ trợ GPMB tại huyện Phú Xuyên là 4.009.000 đồng/m2

2

UBND TP. Hà Nội vừa phê chuẩn y hệ mạng điều chỉnh và ví đất cầm dạng làm căn căn cứ bồi thường, hỗ trợ áp giải phóng phương diện kè thực bây giờ tham gia án lối cao lao Pháp Vân – Cầu Giẽ theo hình thức phù hợp với BOT khúc qua huyện Phú Xuyên.

Giá đất bồi thường
Cao lao Pháp Vân – Cầu Giẽ

Cụ dạng, hệ mạng điều chỉnh ví đất ở làm căn căn cứ bồi thường áp giải phóng phương diện kè vị trí 1 lối 428b khúc xã Phúc Tiến từ bỏ ví p quốc bại lộ 1A tới cả xã Phúc Tiến là 2,11 dò so với ví đất ở với vị trí quy định tại Quyết định mạng 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 cụm từ UBND TP. Hà Nội; ví đất cầm dạng (làm tròn) là 4.009.000 với /m2.
Hệ mạng điều chỉnh ví đất ở làm căn căn cứ bồi thường áp giải phóng phương diện kè vị trí 3 lối 428b khúc xã Phúc Tiến từ bỏ ví p quốc bại lộ 1A tới cả xã Phúc Tiến là 1,87 dò so với ví đất ở với vị trí quy định tại Quyết định mạng 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 cụm từ UBND TP.Hà Nội; ví đất cầm dạng (làm tròn) là 2.490.000 với /m2.
Hệ mạng điều chỉnh ví đất ở làm căn căn cứ bồi thường áp giải phóng phương diện kè vị trí 1 lối liên xã Phúc Tiến (từ bỏ ví p QL1A tới cả xã PhúcTiến) là 1 53 dò so với ví đất ở với vị trí quy định tại Quyết định mạng 96/2014/QĐ- UBND ngày 29/12/2014 cụm từ UBND TP. Hà Nội; ví đất cầm dạng (làm tròn) là 1 844 000 với /m2.
Hệ mạng điều chỉnh ví đất ở làm căn căn cứ bồi thường áp giải phóng phương diện kè vị trí 3 lối liên xã Nam Phong, Thụy Phú (khúc từ bỏ ví p huyện Thường Tín tới đê sông Hồng) là 1,85 dò so với ví đất ở với vị trí quy định tại Quyết định mạng 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 cụm từ UBND TP. Hà Nội; ví đất cầm dạng (làm tròn) là 1.840.000 với /m2.
Theo đó, UBND TP. Hà Nội trao UBND huyện Phú Xuyên chịu trách nhiệm bay nguồn gốc và vị trí sử dụng đất; với thời lập và phê chuẩn y phương án bồi thường và hỗ trợ áp giải phóng phương diện kè thực bây giờ tham gia án lối cao lao Pháp Vân – Cầu Giẽ theo hình thức phù hợp với BOT khúc qua huyện Phú Xuyên đúng quy định.