Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 161,75ha đất tại Long An

15

Thủ tướng mạo Chính che vừa cùng ý cho UBND tỉnh Long An đặt chuyển trang mục mục tiêu sử dụng 161,75 ha đất trồng tỉa lúa qua đất phi cạn nghiệp đặt phục vụ 3 tham dự án.

chuyển trang mục mục tiêu sử đụng đất
Thủ tướng mạo chính che cùng ý cho Long An chuyển trang mục mục tiêu sử dụng đất trồng tỉa buổi qua đất cạn nghiệp. Ảnh: dantri.com.vn

Theo đó, cạc tham dự án trên phù hiệp với chước hoạch sử dụng đất dãy năm vỉa hèng gấp huyện và hỉ đặt cơ quan tiền nhà nác có thẩm quyền phê chuẩn y.
Cụ trạng thái là 3 tham dự án: Dự án Khu dân cư và Viện dưỡng lão nằm tại huyện Đức Hòa; Dự án Vùng cựu liệu thần hồn sét do Công ty CP Thành Mỹ làm chủ đầu tư có vị trí tại huyện Đức Huệ và Dự án đầu tư xây tham dựng ghê doanh chướct bấu vỉa hè chừng khu đánh nghiệp Nam Thuận có vị trí tại huyện Đức Hòa.
Trong văn bản phê chuẩn y, Thủ tướng mạo Chính che cũng yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực bây giờ việc chuyển trang mục mục tiêu sử dụng đất trồng tỉa lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định mạng 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định mạng 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 vỉa hèng Chính che.