Cho phép Thái Nguyên và Quảng Ngãi chuyển mục đích sử dụng đất

1

Thủ tướng tá Chính che hử có ý kiến chỉ đạo liên quan lại tới việc chuyển trang mục mục tiêu sử dụng đất trồng trọt lúa chọc địa bàn 2 tỉnh Thái Nguyên và Quảng Ngãi.

chuyển trang mục mục tiêu sử dụng đất trồng trọt lúa
Thủ tướng tá Chính che chỉ đạo bay việc chuyển trang mục mục tiêu sử dụng đất trồng trọt lúa tại Thái Nguyên và Quảng Ngãi.
Ảnh minh họa

Cụ dạng, Thủ tướng tá Chính che hử cùng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định việc chuyển trang mục mục tiêu sử dụng thứ 67 ha đất trồng trọt lúa qua đất phi cạn nghiệp.
Thủ tướng tá Chính che cũng cùng ý cho UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển trang mục mục tiêu sử dụng thứ 87,75 ha đất trồng trọt lúa qua loại hình đất phi cạn nghiệp.
Thủ tướng tá Chính che trao nhiệm vụ cho UBND tỉnh Thái Nguyên và Quảng Ngãi thực bây giờ việc chuyển trang mục mục tiêu sử dụng đất trồng trọt lúa nêu trên theo đúng cạc quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 thứ Chính che.