Bổ sung đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

Đây là nội dung đặt đề pa cập tại Nghị quyết 28/2016/QH14 sửa tráo Nghị quyết 55/2010/QH12 bay miễn sao , giảm thuế má sử dụng đất cạn nghiệp.

đất cạn nghiệp
Thêm đối xử tượng đặt miễn sao thuế má sử dụng đất cạn nghiệp. Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị quyết 28/2016/QH14 nêu rõ: Bổ sung đối xử tượng đặt miễn sao thuế má sử dụng đất cạn nghiệp đối xử với diện tàng trữ đất cạn nghiệp đặt Nhà nác trao cho tổ chức ghê tế, tổ chức chính trừng trị, tổ chức chính trừng trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp nghiệp, cạc đơn vị sự nghiệp, cạc đơn vị khác còn thường trực đấu sử dụng đất đặt sản xuất cạn nghiệp.
Trong khi đó, với diện tàng trữ đất cạn nghiệp đặt trao cho cạc đơn vị trên quản lí lý mà chẳng thường trực đấu sử dụng đất sản xuất cạn nghiệp mà trao cho tổ chức, cá nhân dịp khác dấn thầu theo hiệp cùng đặt sản xuất cạn nghiệp thời thực bây giờ thu buổi đất; cùng thời, trong suốt thời buồng chửa thu buổi đất thời phải nạp 100% thuế má sử dụng đất cạn nghiệp.
Theo quy định tại Nghị quyết 28, thời thời hạn miễn sao thuế má sử dụng đất cạn nghiệp đặt thực bây giờ trường đoản cú ngày 01/01/2017 tới cả ngày 31/12/2020. Nghị quyết 28/2016/QH14 có tiệm lực trường đoản cú ngày 01/01/2017.