Ban hành quy định mới về cải tạo chung cư cũ

2

Vừa qua, Bộ Xây tham gia ng hẵng ban hành ta Thông tư mạng 21/2016/TT-BXD đặt hướng dẫn thực bây giờ đơn mạng nội dung mức Nghị định 101/2015/NĐ-CP mức Chính che bay việc cải tạo, xây tham gia ng lại nhà chung cư cũ.

Công tác cải tạo chung cư cũ
Công tác cải tạo chung cư cũ đã gặp giàu vướng mắc. Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Thông tư 21, việc lập hầu sơ đề pa xuất đăng tải ký tham lam gia làm chủ đầu tư danh thiếp tham gia án cải tạo, xây tham gia ng lại chung cư cũ chỉ áp dụng đối xử với danh thiếp dài phù hợp lựa lựa chủ đầu tư tham gia án cải tạo, xây tham gia ng lại chung cư cũ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 mức Nghị định 101/2015/NĐ-CP mức Chính che.
Những doanh nghiệp ghê doanh bất cồn sản có đủ điều kiện và hay lực làm chủ đầu tư tham gia án theo quy định mức pháp luật bay nhà ở và pháp luật bay ghê doanh bất cồn sản giả dụ có nhu cầu đăng tải ký làm chủ đầu tư tham gia án cải tạo, xây tham gia ng lại chung cư cũ thời phải chuẩn mực bị hầu sơ đề pa xuất theo quy định đặt lấy ý kiến mức danh thiếp chủ sở hữu chung cư cũ.
Thông tư 21/2016/TT-BXD có tiệm lực từ bỏ ngày 15/8/2016.